Sunday, July 11, 2010

سرمشق

بر روی تمام سنگفرش های ذهن ِ من حک شده است
فراموشی آغاز ِ آزادی است
و آزادی از چنگ تو یعنی هبوط
در جایی که زمان را معلق کرده ام
و زنانگی ات را از فالم حذف می کنم
چگونه می توان تو را خط زد ؟
از تقویم،از تاریخ،از خواب
و از ذهن