Monday, November 15, 2010

استعفا

قصه ها یش را خوب روایت نکرد
شهرزاد قصه گویِ من
یاد نگرفتم
چگونه بخشنده باشم و چگونه مطهر
تطهیر لازم نیست وقتی
این آسمان گرفته
سرود می خواند گاهی
از آن سرود های انقلابی ِ 57
که در مدرسه ردیف می شدیم و با کاغذ های رنگیِ درو دیوار می خواندیم " ایران ایران ایران ، رگبار مسلسل ها " و بعد از ظهر ها افسانه توشیبان می دیدیم.
این چیست که اینگونه رخنه کرده است
و این چیست که بی رحمانه می تازد بر در و دیوارِ فاصله های نا مانوس
دست نیافتنی می شود آن روز که دستت دراز شود
نه از روی جبر
از حسادت
از شهوت
و از لبخندِ سر خوشانه پیروزی
*
*
*
امروز از ریاست استعفا می دهم

No comments: